hanghoavathuonghieu.com.vn Hàng hóa và th??ng hi?u - VATAP

hanghoavathuonghieu.com.vn
Title: Hàng hóa và th??ng hi?u - VATAP
Keywords: xay d?ng th??ng hi?u, ch?ng hàng gi?, b?o v? quy?n l?i khách hàng, ng??i tiêu dùng, Doanh nghi?p, T?p chí Hàng hóa, Th??ng hi?u, Hi?p h?i ch?ng hàng gi?, B?o v? th??ng hi?u
Description: T?p chí Hàng hóa & Th??ng hi?u là c? quan ng?n lu?n c?a Hi?p h?i ch?ng hàng gi? và B?o v? th??ng hi?u Vi?t Nam (VATAP). T?p chí là c? quan qu?ng bá và xay d?ng th??ng hi?u, ch?ng hàng gi?, b?o v? quy?n l?i khách hàng, ng??i tiêu dùng và Doanh nghi?p làm ?n chan chính.
hanghoavathuonghieu.com.vn is ranked 9172032 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $995. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. hanghoavathuonghieu.com.vn has 43% seo score.

hanghoavathuonghieu.com.vn Information

Website / Domain: hanghoavathuonghieu.com.vn
Website IP Address: 101.99.3.34
Domain DNS Server: ns2.dns.net.vn,ns1.dns.net.vn

hanghoavathuonghieu.com.vn Rank

Alexa Rank: 9172032
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

hanghoavathuonghieu.com.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $995
Daily Revenue: $2
Monthly Revenue $81
Yearly Revenue: $995
Daily Unique Visitors 251
Monthly Unique Visitors: 7,530
Yearly Unique Visitors: 91,615

hanghoavathuonghieu.com.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 29 Jul 2016 04:22:52 GMT
Server Apache/2.2.3 (CentOS)

hanghoavathuonghieu.com.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage
xay d?ng th??ng hi?u 0 0.00%
ch?ng hàng gi? 7 2.44%
b?o v? quy?n l?i khách hàng 0 0.00%
ng??i tiêu dùng 1 0.37%
Doanh nghi?p 1 0.29%
T?p chí Hàng hóa 0 0.00%
Th??ng hi?u 18 5.06%
Hi?p h?i ch?ng hàng gi? 4 2.29%
B?o v? th??ng hi?u 3 1.33%

hanghoavathuonghieu.com.vn Traffic Sources Chart

hanghoavathuonghieu.com.vn Similar Website

Domain Site Title
vanhoadoisong.vn Báo V?n hóa và ??i s?ng
mauhoadon.vn M?u hóa ??n bán hàng |In hóa ??n vat | Cty in T? L?ch Hà N?i
24hvanchuyen.com V?N CHUY?N HàNG HóA ???NG B?
buonsi.com Cung c?p hàng hóa giá s?, bu?n s?
vinanet.com.vn Trang Th?ng tin th? tr??ng hàng hóa Vi?t Nam - Trung tam th?ng tin c?ng nghi?p và th??ng m?i Vi?t N...
vinanet.vn Trang Th?ng tin th? tr??ng hàng hóa Vi?t Nam - Trung tam th?ng tin c?ng nghi?p và th??ng m?i Vi?t N...
thcsvathpthoatien.edu.vn Tr??ng THCS và THPT Hóa Ti?n - Hóa Ti?n - Minh Hóa - Qu?ng Bình
eropi.com EROPI | C?ng ty C? Ph?n Eropi - Nhà s?n xu?t và phan ph?i bán bu?n bán l? hàng hóa hàng ??u Vi?t Nam
wkraj.org D?CH V? CHUY?N HàNG ?I M? GIá R? | C?ng ty d?ch v? g?i hàng hóa ?i M? (Hoa K?) chuyên nghi?p và giá...
gia24.com Hàng hóa | Trang ch? | Giá c?

hanghoavathuonghieu.com.vn Alexa Rank History Chart

hanghoavathuonghieu.com.vn aleax

hanghoavathuonghieu.com.vn Html To Plain Text

Hàng hóa và th??ng hi?u - VATAP Hàng hóa và th??ng hi?u Trang nh?t VATAP Tin VATAP H?i viên VATAP Th??ng hi?u vàng C?ng v?n V?n b?n - Pháp lu?t Ch?ng hàng gi? Hàng gi? Hàng th?t Th? tr??ng Tin th? tr??ng Hàng hóa T? giá Doanh nghi?p Th??ng hi?u Nh?n hàng Ng??i Vi?t dùng hàng Vi?t S? h?u trí tu? T? v?n Ki?n th?c Thu? và h?i quan Chính sách Ho?t ??ng X? h?i và ??i s?ng ?m th?c S?c kh?e Du L?ch Th? gi?n Th? Sáu, 29/07/2016, 11:22:52 AM (GMT+7) ?ng lang Nho ch?a b?nh ung th? cho bác s?, ti?n s? ... Ch??ng trình “Có m?t n?i ?? v?, ?ó là Nhà” làn ??u tiên ???c t? ch?c t?i Vi?t Nam" Quy ??nh c?a Hi?p h?i ch?ng hàng gi? và b?o v? th??ng hi?u Vi?t Nam - v? vi?c phát ng?n v?i c? quan th?ng t?n, báo chí N?i ti?p chu?i s? ki?n 55 n?m th?m ho? da ... Th??ng hi?u S?n ph?m, D?ch v? hàng ??u ... K? ni?m 55 n?m th?m ho? da cam Vi?t Nam Ch??ng trình "Th??ng hi?u S?n ph?m, D?ch v? hàng ??u Vi?t Nam -2016" B?NG PH?N TíCH Và SO SáNH CáC D?U HI?U NH?N D?NG HàNG NHáI LEGO Th?a thu?n h?p tác LEGO QUY?T T?M CH?NG HàNG GI? Hòa Nh?c LUALA Thu ??ng 2015 K? di?u t?i ?en Duy Thi?n CON ???NG ??N V?I H?I CH? XU?T NH?P KH?U L?N NH?T T?I TRUNG QU?C Y ki?n c?a Phó th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc t?i bu?i làm vi?c v?i Hi?p h?i ch?ng hàng gi? và b?o v? th??ng hi?u Vi?t Nam Th??ng hi?u vàng Th??ng hi?u S?n ph?m, D?ch v? hàng ??u Vi?t Nam - 2016” Quy ??nh c?a Hi?p h?i ch?ng hàng gi? và b?o v? th??ng hi?u Vi?t Nam - v? vi?c phát ng?n v?i c? quan th?ng t?n, báo chí Ch??ng trình "Th??ng hi?u S?n ph?m, D?ch v? hàng ??u Vi?t Nam -2016" Quy ch? làm viêc c?a Ban ch?p hành Hi?p h?i Ch?ng hàng gi? B?NG PH?N TíCH Và SO SáNH CáC D?U HI?U NH?N D?NG HàNG NHáI LEGO LEGO QUY?T T?M CH?NG HàNG GI? C?nh sát ??t kích 2 c? s? s?n xu?t d?u nh?t gi? Thu?c lá l?u ch?a t?i h?i k?t Tin th? tr??ng NICK VUJICIC TR? L?I VI?T NAM L?N TH? 3 V?I CH??NG TRìNH “T?A SáNG NGH? L?C VI?T 2015 – NICK, B?N & T?I” Nh?ng b?t c?p trong x? ly hàng nhái L?ng S?n t?ng c??ng ph?i h?p x? ly hàng nhái, hàng gi?, hàng kém ch?t l??ng là ?? ch?i tr? em Th? tr??ng ?? ch?i tr? em còn nhi?u hàng nhái, hàng gi? Th??ng hi?u Hòa Nh?c LUALA Thu ??ng 2015 Ch??ng trình hòa nh?c LUALA Concert ?? tr? thành m?t s? ki?n v?n hoá - ngh? thu?t quen thu?c và ???c mong ??i ??i v?i ??ng ??o c?ng ... K? di?u t?i ?en Duy Thi?n CON ???NG ??N V?I H?I CH? XU?T NH?P KH?U L?N NH?T T?I TRUNG QU?C “Phù th?y” Huy?n H??ng – Ng??i th?i h?n vào mái tóc Ng??i Vi?t dùng hàng Vi?t BIA SAIGON ??I THAY ?? X?NG T?M ??NG C?P Trong xu th? H?i nh?p sau r?ng vào n?n kinh t? th? gi?i hi?n nay, ch?t l??ng và hình ?nh s?n ph?m có vai trò quy?t ??nh trong s? phát ... 2,5% ng??i tiêu dùng bi?t ??n lu?t b?o v? chính mình Tin ??n cà phê Vi?t Nam s?p s?p ??: Có l?a m?i có khói Saigon Co.op: T?ng 60% doanh s? tháng khuy?n m?i S? h?u trí tu? ??ng sau th??ng v? b?n quy?n thanh long 2 t? ??ng Vi?c c?ng ty TNHH thanh long Hoàng H?u (Bình Thu?n) mua b?n quy?n gi?ng thanh long ru?t tím h?ng L?5 c?a vi?n Cay ?n qu? mi?n Nam ngày 12.9 v?i ... Sau s?t giá, gà Yên Th? s? m?t th??ng hi?u Nóng b?ng cu?c chi?n th??ng hi?u “ph?” Quy?n s? h?u trí tu? ?ang b? vi ph?m nghiêm tr?ng Ho?t ??ng N?i ti?p chu?i s? ki?n 55 n?m th?m ho? da cam Vi?t Nam Chi?u ngày 12 tháng 7 n?m 2016, VAS Thép Vi?t M? ??i di?n nhà tài tr? ch??ng trình cùng ?oàn ??i bi?u H?i N?n nhan ch?t ??c Da cam ?? ... K? ni?m 55 n?m th?m ho? da cam Vi?t Nam Chiêu “r?a tuy?n” khi bu?n l?u hàng c?m Gi?i pháp qu?n ly hàng t?m nh?p tái xu?t th?i “h?u” Ch? th? 23? S?c kh?e ?ng lang Nho ch?a b?nh ung th? cho bác s?, ti?n s? D??c h?c ng??i Pháp - Fressy Benharoon Ch??ng trình “Có m?t n?i ?? v?, ?ó là Nhà” làn ??u tiên ???c t? ch?c t?i Vi?t Nam" Th?a thu?n h?p tác QUáN Bà TéO – ??C ?áO L?U RIêU ?C GIA TRUY?N ? ? Copyright ? 2012 Hàng Hóa và Th??ng Hi?u , All right reserved. ? Hàng hóa và th??ng hi?u gi? b?n quy?n n?i dung trên website này. Ghi r? ngu?n Hàng Hóa và Th??ng Hi?u khi phát hành l?i th?ng tin t? website này ??a ch?: 91 ?inh Tiên Hoàng - Hoàn Ki?m - Hà N?i - Vi?t Nam ?i?n tho?i: 04 3936 328904 3936 3289, FAX: 04 3936 3290 Email: vatap@moit.gov.vn, vatap007@gmail.com Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

hanghoavathuonghieu.com.vn Whois

Domain Name: HANGHOAVATHUONGHIEU.COM.VN